Βιβλια

1. «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη, 2005, δεύτερη έκδοση 2015.
2. «Matlab για Επιστήμονες και Μηχανικούς», εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη, 2016.