Συγγραφικο Εργο

Δημοσιεύσεις: Έχω δημοσιεύσει περί τις 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, και 20 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Index of Citation: Υπάρχουν περί τις 967 αναφορές από τρίτους στο δημοσιευμένο έργο μου (Google Scholar, https://scholar.google.gr/citations?user=ve8gNooAAAAJ&hl=el&oi=ao). Παράγων h = 13, i10-index=19.

 

 1. Σεβαστή Χατζηφωτίου, Βασίλης Τσιάντος, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Διδασκαλία σε Μεγάλες Τάξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?, Επιμέλεια Κατερίνα Κεδράκα, Αλεξανδρούπολη, pp. 153-162, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016.
 2. Karagiannis, V., Ktena, A., Manasis, C., Ladoukakis, O., Hristoforou, E., Vourna, P., Tsiantos, V., A low cost – high efficiency electrodeposition device for the laboratory (Conference Paper), MATEC Web of Conferences, Volume 41, 1 February 2016, 1st Mini Conference on Emerging Engineering Applications, MCEEA 2015, Chalkida, Greece, 26 – 27 November 2015.
 3. Tsiantos, V., Karagiannis, V., Ktena, A., Manasis, C., Ladoukakis, O., EIias, C., Hristoforou, E., Vourna, P., Modelling of a magnetostrictive torque sensor, MATEC Web of Conferences, 41, 1 February 2016, 1st Mini Conference on Emerging Engineering Applications, MCEEA 2015, Chalkida, Greece, 26 – 27 November 2015.
 4. S. Mitropoulos, V.D. Tsiantos, K. Ovaliadis, D. Kechrakos, M. Donahue, ” Stiff modes in spinvalve simulations with OOMMF”, Physica B Condensed Matter, Vol. 486, pp. 169-172, 2015.
 5. V. Dimitriadis, D. Kechrakos, O. Chubykalo-Fesenko, V. Tsiantos, ” Shape-dependent exchange bias effect in magnetic nanoparticles with core-shell morphology”, Physical Review B, Vol. 92 (6), 2015.
 6. Ovaliadis, K., Savage, N., V. Tsiantos, “A new approach for a better recovery of cluster head nodes in underwater sensor networks”, 2014 International Conference on Telecommunications and Multimedia, TEMU 2014, art. no. 6917755, pp. 167-172, 2014.
 7. V. Tsiantos, Chatzifotiou, S., Oikonomou, K., Quality assurance and accreditation in Greece: A critical look at the informatics and telecommunications departments, 2014 International Conference on Telecommunications and Multimedia, TEMU 2014, art. no. 6917735, pp. 52-57, 2014.
 8. Polychronidou, P., Petasakis, I., V. Tsiantos, Factors effecting studies in the department of industrial informatics of the kavala institute of technology, Journal of Engineering Science and Technology Review, 6 (3), pp. 62-65, 2013.
 9. Theodorakopoulos, P., Polychronidou, P., V. Tsiantos, A Web-based learning enviroment for geography, Proceedings – 14th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2010, art. no. 5600439, pp. 205-208, 2010.
 10. V. Tsiantos, and Jim Miles, “Fast micromagnetic mimulations using a novel mathematical model”, Physica B: Condensed Matter, 372 (1-2) , pp. 303-307, 2006.
 11. T. Schrefl, J. Fidler, D. Suess and V. D. Tsiantos, “Micromagnetic simulation of dynamic and thermal effects”, in Handbook of Advanced Magnetic Materials, Y. Liu, D.J. Sellmyer and D. Shindo (eds.), Springer Verlag, p. 128-146, 2006.
 12. W. Scholz, D. Suess, R. Dittrich, T. Schrefl, V. Tsiantos, H. Forster, and J. Fidler, “Implementation of a high performance parallel finite element micromagnetics package”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 272-276, pp. 693-694 2004.
 13. R. Dittrich, T. Schrefl, A. Thiaville, J. Miltat, V. Tsiantos, J. Fidler, “Comparison of Langevin dynamics and direct energy barrier computation”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 272-276, pp. 747-749, 2004.
 14. W. Scholz, J. Fidler, T. Schrefl, D. Suess, H. Forster, R. Dittrich, and V. Tsiantos, “Numerical micromagnetic simulation of Fe-Pt nanoparticles with multiple easy axes”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 272-276, pp. 1524-1525, 2004.
 15. T. Schrefl, J. Fidler, R. Dittrich, D. Suess, W. Scholz, V. Tsiantos, and H. Forster, “Fast switching of mesoscopic magnets,” in Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures II, B. Hillebrands, K. Ounadjela (eds.), Springer, pp. 1-24, 2003.
 16. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, W. Scholz, H. Forster, D. Suess, R. Dittrich, and J. Fidler, “Thermal magnetisation rotation of small nanoparticles“, IEEE Transactions of Magnetics, Vol. 39, No. 5, pp. 2507-2509, 2003.
 17. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, W. Scholz, and J. Fiddler, “Thermal magnetisation noise in submicron spin valve sensors”, Journal of Applied Physics, No. 93, pp. 8576-8578, 2003.
 18. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, W. Scholz, H. Forster, D. Suess, R. Dittrich, and J. Fidler, “Thermal fluctuations in magnetic sensor elements“, Sensors and Actuators Α 106, pp. 134-136, 2003.
 19. W. Scholz, J. Fidler, T. Schrefl, D. Suess, R. Dittrich, H. Forster and V. Tsiantos, “Scalable parallel micromagnetic solvers for magnetic nanostructures”, Computational Materials Science, Vol. 28, No. 2, 2003, pp. 366-383.
 20. J. Fidler, T. Schrefl, W. Scholz, D. Suess, V.D. Tsiantos, R. Dittrich, and M. Kirschner, “Magnetostatic spin waves in nanoelements”, Physica B, Vol. 343, pp. 200-205, 2003.
 21. W. Scholz, T. Schrefl, J. Fidler, T. Matthias, D. Suess, and V. D. Tsiantos, “Micromagnetic Simulation of Pinning and Depinning Processes in Permanent Magnets”, IEEE Transactions of Magnetics, Vol. 39, No. 6, pp. 2920-2922, 2003.
 22. T. Schrefl, D. Suess, W. Scholz, H. Forster, V. Tsiantos, and J. Fidler, “Finite element micromagnetics”, in Lecture Notes in Computational Science and Engineering, C. Carstensen, S, Funken, W. Hackbusch, R.H.W. Hoppe, and P. Monk (eds), Vol. 28, Springer, pp. 165-182, 2002.
 23. V. D. Tsiantos, D. Suess, W. Scholz, T. Schrefl, and J. Fidler, “The effect of the cell size in Langevin micromagnetic simulation”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 242-245 (P2), pp. 999-1001, 2002.
 24. R. Dittrich, T. Schrefl, V. D. Tsiantos, D. Suess, W. Scholz, H. Forster, and J. Fidler, “Micromagnetic simulation of thermal effects in magnetic nanostructures”, Materials Research Society Symposium Proceedings, Zhang et al. (eds.), Vol. 746, pp. 183-188, 2002.
 25. T. Schrefl, R. Dittrich, W. Scholz, D. Suess, H. Forster, V. D. Tsiantos, T. Schrefl, J. Fiddler, “Finite Element Simulation of Discrete Media with Granular Structure”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 38, No. 5, pp. 1967-1969, 2002.
 26. H. Forster, T. Schrefl, R. Dittrich, D. Suess, W. Scholz, V. Tsiantos, J. Fidler, K. Nielsch, H. Hofmeister, H. Kronmüller, and S. Fischer, “Magnetization reversal in granular nanowires“, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 38, No. 5, pp. 2580-2582, 2002.
 27. J. Fiddler, T. Schrefl, V. D. Tsiantos, H. Forster, D. Suess, W. Scholz, and R. Dittrich, “FE-Simulation of Fast Switching Behaviour of Granular Nano-Elements”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 38, No. 5, pp. 2520-2522, 2002.
 28. J. Fidler, T. Schrefl, V. D. Tsiantos, W. Scholz, “Ultrafast switching of Magnetic Elements using a Rotating Field”, Journal of Applied Physics, Vol. 91, pp. 7974-7976, 2002.
 29. D. Suess, V. D. Tsiantos, T. Schrefl, W. Scholz, and J. Fidler, “Nucleation in polycrystalline nano elements using a preconditioned finite element method“, Journal of Applied Physics 91, pp. 7977-7979, 2002.
 30. H. Forster, T. Schrefl, D. Suess, W. Scholz, V. D. Tsiantos, R. Dittrich, J. Fidler, “Domain wall motion in nano-wires using moving grids“, Journal of Applied Physics 91, pp. 6914-6919, 2002.
 31. D. Suess, V. D. Tsiantos, T. Schrefl, J. Fidler, W. Scholz, H. Forster, R. Dittrich, and J. Miles, “Time resolved micromagnetics using a preconditioned time integration method”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 248 (No. 2), pp. 298-311, 2002.
 32. H. Forster, T. Schrefl , W. Scholz, D. Suess, W. Scholz, V. D. Tsiantos, and J. Fidler, “Micromagnetic simulation of domain wall motion in magnetic nano-wires”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 249 (No. 1-2), pp. 181-186, 2002.
 33. J. Fiddler, T. Schrefl, V. D. Tsiantos, W. Scholz, and D. Suess, “Micromagnetic simulation of the magnetic switching behaviour of mesoscopic and nanoscopic structures”, Computational Materials Science, Vol. 24 (No. 1-2), pp. 163-174, 2002.
 34. J. Fiddler, T. Schrefl, V. D. Tsiantos, W. Scholz, and D. Suess, “Fast switching behaviour of nanoscopic NiFe- and Co-elements”, Computational Materials Science, Vol. 25, No. 4 , 2002, pp. 554-561.
 35. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, D. Suess, J. Fidler, W. Scholz, and J. M. Gonzales, “Micromagnetic simulation of magnetization reversal in Co/Ni multilayers”, Physica B: Condensed Matter, Vol. 306, pp. 38-43, 2001.
 36. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, J. Fidler, and A. Bratsos, “Cost-Effective Way to Speed-up Micromagnetic Simulations in Granular Media”, Applied Numerical Mathematics, Vol 39(2), pp. 191-204, Oct 2001.
 37. V. D. Tsiantos, D. Suess, T. Schrefl, and J. Fidler, “Stiffness analysis for the micromagnetic standard problem No. 4”, Journal of Applied Physics, Vol. 89, No. 11, pp. 7600-7602, 1 June 2001.
 38. J. Fidler, T. Schrefl, W. Scholz, D. Suess, and V. D. Tsiantos, “Micromagnetic simulation of magnetisation reversal in rotational magnetic fields”, Physica B: Condensed Matter, Vol. 306, pp. 112-116, 2001.
 39. D. Suess, T. Schrefl, and J. Fidler, and V. D. Tsiantos, “Reversal dynamics of interacting circular nanomagnets”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, No. 4, pp. 1960-62, 2001.
 40. T. Schrefl, H. Forster, D. Suess, W. Scholz, V. D. Tsiantos and J. Fidler, “Micromagnetic simulation of switching events”, in Advances in Solid State Physics, Bernhard Kramer (ed.), Springer Verlag, p. 623-635, 2001.
 41. T. Schrefl, V. D. Tsiantos, D. Suess, W. Scholz, H. Forster, J. Fidler, “Micromagnetic Simulations and Applications”, Proc. 5th Int. Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Technology, Corfu, Greece, World Scientific, by D. Fotiadis, and Ch. Massalas (eds.), pp. 141-158, 2001 (INVITED).
 42. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, and B. K. Middleton, “Micromagnetic Simulations using a combined BDF / GMRES method”, in Numerical Mathematics and Advanced Applications (ed. by P. Neittaanmaki, T. Tiihonen and P. Tarvainen), World Scientific, Singapore, pp. 743-752, Sep. 2000.
 43. V. D. Tsiantos and Demetres D. Kouvatsos, “Information Theoretic Decomposition of Exponential-Type Closed Queueing Networks with Finite Capacity and Multiple Servers”, in Numerical Mathematics and Advanced Applications (ed. by P. Neittaanmaki, T. Tiihonen and P. Tarvainen), World Scientific, Singapore, pp. 349-359, Sep. 2000.
 44. V. D. Tsiantos, “Plato and Mathematical Modelling” (Review of Mathematics Education), Hellenic Mathematical Society, issue 51, pp. 5-23, Jan – Jun 1999.
 45. V. D. Tsiantos, and Demetres D. Kouvatsos, “Information Theoretic Decomposition of GE-Type Closed Queueing Networks with Finite Capacity and Multiple Servers”, 15th UK Performance Engineering Workshop, 22-23 July 1999, Bristol, UK (Tech. Rep. CSTR-99-007, Dept. of Computer Science, University of Bristol, ISBN 0 9524027 8 5, July 1999, http://www.cs.bris.ac.uk/Events/UKPEW1999/proceedings/).
 46. V. D. Tsiantos and Demetres D. Kouvatsos, “Information Theoretic Decomposition of GE-Type Closed Queueing Networks with Finite Capacity”, Proceedings of 14th UK Performance Engineering Workshop (eds. Rob Pooley and Nigel Thomas), 9-10/7/1998, pp. 133-149, Edinburgh, UK (ISBN 0-9524027-4-2).
 47. V. D. Tsiantos and Demetres D. Kouvatsos, “Minimum Relative Entropy (MRE) Hierarchical Decomposition of Closed Queueing Networks with Repetitive Service (RS) Blocking”, Proceedings of 13th UK Performance Engineering Workshop (ed. Demetres Kouvatsos), pp. 26/1-26/16, 24-7-1997, Ilkley, UK (ISBN 0-9524027-2-6).
 48. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 49. V. Saltas, V. Tsiantos, “Non-definable analysis systems in ancient Greek mathematics and their use in contemporary teachings”, History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference, Miskolc, Hungary, 23-26 May 2018.
 50. Ι. Κεφαλόπουλος, Π. Χαραλαμπίδου, Σ. Μητρόπουλος, Σ. Χατζηφωτίου, Β. Τσιάντος, “Εξόρυξη δεδομένων για την μελέτη επίδρασης του φύλου στην απόδοση στα μαθηματικά”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικής, Παιδαγωγικής και ΤΠΕ”, 8-10 Δεκεμβρίου 2017, Καβάλα.
 51. Μ. Ταρσούδη, Σ. Χατζηφωτίου, Β. Τσιάντος, “Φιλοσοφία για Παιδιά: Σχεδιάζοντας ένα μάθημα φιλοσοφίας σε μαθητές της τετάρτης δημοτικού”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικής, Παιδαγωγικής και ΤΠΕ”, 8-10 Δεκεμβρίου 2017, Καβάλα.
 52. Μ. Φωτοπούλου, Σ. Χατζηφωτίου, Β. Τσιάντος, “Οι Πλατωνικές καταβολές στην σημερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικής, Παιδαγωγικής και ΤΠΕ”, 8-10 Δεκεμβρίου 2017, Καβάλα.
 53. Α. Μαμπεϊντζή, Σ. Χατζηφωτίου, Β. Τσιάντος, “Η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη και οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικής, Παιδαγωγικής και ΤΠΕ”, 8-10 Δεκεμβρίου 2017, Καβάλα.
 54. V.Tsiantos, N. Mittas, “Use of Multivariate Analysis of Variance and Survival Analysis for the Study of the Factors Affecting the Duration of Studies and the Final Grade of the Students of a Department of the School of Technological Applications of TEI of Kavala”, 7th Panhellenic Conference on Data Analysis, 12-14 September 2013, Kavala, Greece.
 55. V. Tsiantos, V. Saltas, A. Stamellos, K. Kimparis, “Lectures with Interactive Whiteboard in Mathematics”, 4th Hellenic Mathematical Week, 7-11 March 2012, Thessaloniki, Greece.
 56. V. Tsiantos, N. Mittas, P. Polychronidou, V. Saltas, “Analysis of the evolution of Students of the Industrial Informatics Department in Mathematics”, Proceedings 1st PanHellenic Conference in Applications of Mathematics in Administration, Production, and Education, Peiraeus, 28-30 June 2011.
 57. P. Polychronidou, J. Petasakis, S. Ntasiou, I. Topali, V. Tsiantos, “Factors Affecting the Performance of Students of Industrial Informatics Department of Kavala Institute of Technology”, Proceedings of 1st PanHellenic Conference in Applications of Mathematics in Administration, Production, and Education, Peiraeus, 28-30 June 2011.
 58. V. Saltas, J. Petasakis, P. Polychronidou, V. Tsiantos, «Evaluation of the background knowledge of mathematics of the first year undergraduate of Engineering School at TEI Kavalas», Proceedings of 23rd Panhellenic Conference of Statistics, “Statistics and Internet”, Veroia, Greece, 7-11 April 2010.
 59. V. Saltas, V. Tsiantos, «The Structure of Mathematics Courses at TEI», Proceedings of 22nd Panhellenic Conference of Mathematics Education, Lamia, Greece, 18-20 November 2006.
 60. Vassilis Kaburlazos, Vassilios Chatzis, Vassilios Tsiantos, and Michael Theodorides, “Granular self-organizing map (grSOM) neural network for industrial quality control”, in Mathematical Methods in Pattern and Image Analysis, 31 July – 4 August 2005, San Diego Convention Center, San Diego, California, USA.
 61. V.D. Tsiantos, K. Mpampos, K. Passalis, A. Zachos, A. Kapsimanis, J. Miles, “Micromagnetic simulations with a novel numerical technique”, 3rd Moscow International Conference on Magnetism, 26-30 June 2005, Moscow.
 62. V. Tsiantos, and Jim Miles, “Novel mathematical model for fast micromagnetic mimulations”, in New Frontiers in Computational Mathematics, 10-11 January 2004, Department of Mathematics, University of Manchester, Mancester, UK.
 63. V. D. Tsiantos, T. Schrefl, D. Suess, W. Scholtz, H. Forster, and J. Fidler, “Time Integration Methods in Micromagnetic Simulations: Stiffness on Granular Media – Patterned Media and μMAG Standard Problem #4 – Speed-up of Simulations”, E.A. Lipitakis (ed.), Proceedings of 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications, Sept. 20-22, 2001, Athens, Greece, Vol. 1, pp. 163-166.
 64. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, and B. K. Middleton, “Numerical Methods for Ordinary Differential Equations (LLG Equation) in Micromagnetic Simulations”, E.A. Lipitakis (ed.), Proceedings of 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA 2001), Sept. 20-22, 2001, Athens, Greece, Vol. 1, pp. 167-172.
 65. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, and M. Jones, “Preconditioned Krylov Subspace methods in Micromagnetic Simulations”, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2000), 11-14 September 2000, Barcelona, Spain (paper Ref. no. CE 022).
 66. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, “Stiffness in Micromagnetic Simulations”, 16th IMACS World Congress 2000 on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, August 21-25, 2000, Lausanne, Switzerland.
 67. V. D. Tsiantos, “Plato and Mathematical Modelling”, Proceedings of 1st World Congress on “Ancient Greece and Modern World” (paper No. 10), University of Patras, Ancient Olympia, 17-22 August 1997, Greece, (“Ancient Greece and Modern World”, University of Patras, Patra, 1998, pp. 277-285, ISBN 960-530-025-7).
 68. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, and M. Jones, “Preconditioned GMRES Method in Micromagnetic Simulations”, Condensed Matter and Material Physics Conference 1999 (CMMP ’99), 19-22 December 1999, University of Leicester, Leicester, UK.
 69. V. D. Tsiantos, J. J. Miles, and B. K. Middleton, “Application of Krylov Subspace Projection Methods in Micromagnetic Simulations”, Condensed Matter and Material Physics Conference 1998 (CMMP ’98), 21-23 December 1998, UMIST, Manchester